تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي94-1393

تاريخ

نيمسال دوم94 -93

رديف

4/11/93

 نقشه کشی معماری(پیوسته و ناپیوسته)

انتخاب واحد

1

5/11/93

نرم افزار(کارشناسی پیوسته)- سخت افزار- الکترونیک

 مکانیک(ساخت و تولید،تاسیسات حرارتی و برودتی)

2

6/11/93

نرم افزار(کارشناسی ناپیوسته) کنترل- برق صنعتی

 

3

7/11/93

نرم افزار(ارشد، کاردانی)

 عمران- معماری(کارشناسی ناپیوسته)

4

8/11/93

عمران- معماری(کارشناسی پیوسته)

5

9/11/93

انتخاب واحد با تاخير

5

11/11/93

شروع كلاسها

6

25/11/93

 نقشه کشی معماری(کاردانی پیوسته)

حذف و اضافه

7

26/11/93

نرم افزار(کارشناسی پیوسته)- الکترونیک(کارشناسی ناپیوسته)- سخت افزار

 مکانیک(ساخت و تولید،تاسیسات حرارتی و برودتی)

8

27/11/93

نرم افزار(کارشناسی ناپیوسته) کنترل- برق صنعتی

9

28/11/93

نرم افزار(ارشد، کاردانی)- عمران

معماری(کارشناسی ناپیوسته)

10

29/11/93

عمران- معماری(کارشناسی پیوسته)

11

13/3/94

آخرين مهلت حذف تك درس

11

13/3/94

پايان كلاس ها

12

16/3/94

شروع امتحانات

13

آموزش موسسه-28/3/93