تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-1395

تاريخ

نيمسال دوم 96-95

رديف

11/11/95

گروه کامپیوتر و گروه مکانیک

انتخاب واحد

1

12/11/95

گروه معماری و گروه برق

2

13/11/95

 

گروه عمران

3

14/11/95

انتخاب واحد با تاخير

4

16/11/95

شروع كلاسها

5

25/11/95

گروه کامپیوتر و گروه مکانیک

حذف و اضافه

6

26/11/95

گروه معماری و گروه برق

7

27/11/95

گروه عمران

8

27/02/96

آخرين مهلت حذف تك درس

9

15/03/96

پايان كلاس ها

10

16/03/96

شروع امتحانات

11

 

آموزش موسسه-23/09/95