تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 97-1396

تاريخ

نيمسال اول 97-96

رديف

96/06/20

گروه کامپیوتر و گروه مکانیک

انتخاب واحد

1

96/06/21

گروه معماری و گروه برق

2

96/06/22

گروه عمران

3

96/06/25

انتخاب واحد با تاخير

4

96/07/01

شروع كلاسها

5

96/07/10

گروه کامپیوتر و گروه مکانیک

حذف و اضافه

6

96/07/11

گروه معماری و گروه برق

7

96/07/12

گروه عمران

8

96/10/06

آخرين مهلت حذف تك درس

9

96/10/21

پايان كلاس ها

10

96/10/23

شروع امتحانات

11

               آموزش موسسه-96/05/08