پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ثبت پیشنهادها، پایاننامهها و رسالههای تحصیلات تکمیلی

و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها

آیین نامه شماره 12843/33

 

 

1.     دانشجویان موظفند، پیشنهاده (پروپوزال) پایان‌نامه‌های کارشناسی ‌ارشد و رساله‌های دکتری مصوب خود را که طبقه‌بندی ندارند، در سامانه ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده به نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR ثبت و تایید و متن کامل آنها را بارگذاری کنند.

 

2.     دانشجویان موظفند، پس از دفاع، پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ ارشد را در سامانه ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده به نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR ثبت و تایید و متن کامل آن‌ها را بارگذاری کنند.

 

3.     پس از تصویب پیشنهاده (پروپوزال) پایان‌نامه‌های کارشناسی ‌ارشد و رساله‌های دکتری و دفاع نهایی، اصالت محتوای آن‌ها را با کاربرد سامانه همانندجو بررسی کنند.

همانند‌جو، سامانه‌ای تحت وب به نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR  است که با دریافت متن نوشتار از کاربر و مقایسه خودکار آن با متن کامل پایان‌نامههای کارشناسی ‌ارشد و رساله‌های دکتری موجود در پایگاه‌های ((ایرانداک)) و همچنین سایر منابع علمی، نوشته های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد.

 

تحصیلات تکمیلی موسسه