قابل توجه کلیه دانشجویان پسر:

آن دسته از دانشجویانی که دوره خدمت را به پایان رسانده یا معاف شده اند

حداکثر تا تاریخ 30/07/1396

با همراه داشتن { اصل کارت پایان خدمت هوشمند یا کارت معافیت هوشمند خود ( همراه کپی) } به واحد نظام وظیفه خانم نوروزی مراجعه نمایند.

 

نداشتن کارت هوشمند به منزله نقص وضعیت نظام وظیفه بوده و ثبت نام دانشجو لغو می شود.

کارت های پایان خدمت و کارت های معافیت قدیمی معتبر نیست.

                                          واحد نظام وظیفه- 18/07/96