تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 97-1396

تاريخ

نيمسال دوم 97-96

رديف

16/11/96

گروه کامپیوتر و گروه مکانیک

انتخاب واحد

1

17/11/96

گروه معماری و گروه برق

2

18/11/96

گروه عمران و گروه حسابداری

3

19/11/96

انتخاب واحد با تاخير

4

21/11/96

شروع كلاسها

5

28/11/96

گروه کامپیوتر و گروه مکانیک

حذف و اضافه

6

29/11/96

گروه معماری و گروه برق

7

30/11/96

گروه عمران و گروه حسابداری

8

02/03/97

آخرين مهلت حذف تك درس

9

24/03/97

پايان كلاس ها

10

29/03/97

شروع امتحانات

11

 

آموزش موسسه-22/09/96