تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 98-1397

تاريخ

نيمسال اول 98-97

رديف

24/06/97

گروه کامپیوتر و گروه مکانیک

انتخاب واحد

1

25/06/97

گروه معماری و گروه برق

2

26/06/97

گروه عمران و گروه حسابداری

3

27/06/97

انتخاب واحد با تاخير

4

31/06/97

شروع كلاسها

5

09/07/97

گروه کامپیوتر و گروه مکانیک

حذف و اضافه

6

10/07/97

گروه معماری و گروه برق

7

11/07/97

گروه عمران و گروه حسابداری

8

05/10/97

آخرين مهلت حذف تك درس

9

20/10/97

پايان كلاس ها

10

22/10/97

شروع امتحانات

11

 

آموزش موسسه-24/04/97