تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 98-1397

تاريخ

نيمسال دوم 98-97

رديف

08/11/97

گروه کامپیوتر و گروه معماری

انتخاب واحد

1

09/11/97

گروه عمران و گروه برق

2

10/11/97

گروه مکانیک، گروه حسابداری و گروه روانشناسی

3

11/11/97

انتخاب واحد با تاخير

4

13/11/97

شروع كلاسها

5

28/11/97

گروه کامپیوتر و گروه معماری

حذف و اضافه

6

29/11/97

گروه عمران و گروه برق

7

30/11/97

گروه مکانیک، گروه حسابداری و گروه روانشناسی

8

31/02/98

آخرين مهلت حذف تك درس

9

16/03/98

پايان كلاس ها

10

18/03/98

شروع امتحانات

11

             آموزش موسسه-20/09/97