تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 99-1398

تاريخ

نيمسال اول 99-98

رديف

16/06/98

گروه معماری برق - مشاوره

انتخاب واحد

1

17/06/98

گروه کامپیوتر مکانیک-روانشناسی

2

20/06/98

گروه عمران- حسابداری مدیریت پروژه

3

21/06/98

انتخاب واحد با تاخير

4

30/06/98

شروع كلاسها

5

02/07/98

گروه معماری برق - مشاوره

حذف و اضافه

6

03/07/98

گروه کامپیوتر مکانیک-روانشناسی

7

04/07/98

گروه عمران- حسابداری مدیریت پروژه

8

ا لغایت 6 دی

آخرين مهلت حذف تك درس

9

19 دی

پايان كلاس ها

10

21 دی

شروع امتحانات

11