تقويم آموزشي نيمسال اول سال تحصيلي 1400-1399

تاريخ

نيمسال اول 1400-1399

رديف

99/06/11

ورودی های 96 و ماقبل

 

انتخاب واحد

1

99/06/12

ورودی های 97 و 98

2

پس از اعلام نتایج

پذیرش وثبت نام دانشجویان ورودی جدید

3

99/06/15

شروع كلاسها

4

18 و 19 شهریورماه

حذف و اضافه

5

22 لغایت 28 آذرماه

حذف اضطراری و حذف نیمسال

6

3 دی ماه

پایان کلاس ها

7

1 بهمن ماه

شروع امتحانات

8

15 بهمن ماه

پایان امتحانات

9

24 بهمن ماه

آخرین مهلت تحویل پایان نامه ارشد و ثبت درخواست دفاع

10

10 اسفند ماه

آخرین مهلت برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه ارشد

11