قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر: زمان انتخاب واحد از تاریخ 20/11/94 لغایت 25/11/94 می باشد.
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر و برق: زمان حضور آقای دکتر بزازی برای تحویل پروژه شیوه ارائه، تحویل پروژه و کارآموزی روز پنج شنبه 94/11/15 از ساعت 9:00 الی 13:00 می باشد .
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر و برق: زمان حضور آقای دکتر سلیمانی برای  تحویل پروژه و کارآموزی روز سه شنبه 94/11/13 از ساعت 13:00 الی 13:30 می باشد .
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر : جهت ارائه درس نظریه محاسبات پیشرفته روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 14و 15 بهمن 94  از ساعت 08:30 می باشد.
لازم به ذکر می باشد کسانی که اسامی آنها در تکمیل ظرفیت اعلام گردید فقط روز پنج شنبه و گروه اول فقط در روز چهارشنبه جهت ارائه حضور یابند.
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر : زمان حضور آقای مهندس رهبری برای بررسی اعتراضات روز شنبه 94/11/17 از ساعت 08:00 الی 08:30 می باشد .
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر و برق: زمان حضور آقای دکتر بزازی برای بررسی اعتراضات،تحویل پروژه شیوه ارائه، تحویل پروژه و کارآموزی روز پنج شنبه 94/11/08 از ساعت 9:00 الی 13:00 می باشد .
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر : زمان حضور آقای مهندس رحیمی برای بررسی اعتراضات روز چهارشنبه 94/11/07از ساعت 08:00 الی 09:00 می باشد .
قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر: زمان تحویل پروژه و کارآموزی آقای مهندس رحیمی روز شنبه 94/11/10ساعت 08:30 الی 09:30 می باشد
قابل توجه دانشجویان کامپیوتر و برق: آخرین مهلت تحویل پروژه و کارآموزی 94/11/13 می باشد.