1394
3
آذر

مدیر امور پژوهشی

نام: محمد رضا  

نام خانوادگی: اخوت

روز و ساعت حضور:

محل حضور: ساختمان شماره 1(ساختمان مرکزی)

تلفن های تماس:32253821 - 32253860 - 32249473 - 32249472 - 17(0) 98+ داخلی 28

پست الکترونیکی okhovvat.mirdamad@gmial.com:

کارشناس امور پژوهشی

نام: حامد   

نام خانوادگی: ابراهیمی

روز و ساعت حضور: شنبه تا چهار شنبه  از ساعت 7:45 الی 15

محل حضور: ساختمان شماره 1(ساختمان مرکزی)

تلفن های تماس:32253821 - 32253860 - 32249473 - 32249472 - 17(0) 98+ داخلی 28

پست الکترونیکی : ebrahimi.hamed@yahoo.com

 1394/09/03  10:29 AM
 
Rss