مدیر امور پژوهشی

نام: محمد رضا  

نام خانوادگی: اخوت

روز و ساعت حضور:

تلفن های تماس:

پست الکترونیکی okhovvat.mirdamad@gmial.com:

کارشناس امور پژوهشی

نام: زینب  

نام خانوادگی: رفیقی

روز و ساعت حضور:

تلفن های تماس:

پست الکترونیکی :