مدیر امور پژوهشی

نام: محمد رضا  

نام خانوادگی: اخوت

روز و ساعت حضور:

محل حضور: ساختمان شماره 1(ساختمان مرکزی)

تلفن های تماس:32253870 - 32253860 - 32249473 - 32249472 - 17(0) 98+ داخلی 28

پست الکترونیکی okhovvat.mirdamad@gmial.com:

کارشناس امور پژوهشی

نام: زینب  

نام خانوادگی: رفیقی

روز و ساعت حضور: یکشنبه تا پنجشنبه  از ساعت 7:30 الی 13:30

محل حضور: ساختمان شماره 1(ساختمان مرکزی)

تلفن های تماس:32253870 - 32253860 - 32249473 - 32249472 - 17(0) 98+ داخلی 0

پست الکترونیکی :