1398
30
مرداد
فرم پیشنهاد انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو و تصویب پروپوزال مقطع تحصیلات تکمیلی (جدید
)
 1398/05/30  12:23 PM
 
1397
28
آبان
(فرم شماره هشت) : تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد
 1397/08/28  1:39 PM
 
1396
23
اسفند

فرم شروع فرآیند تایید پیشنهاد پژوهشی کارشناسی ارشد

واحد ثبت خبر : آموزش  1396/12/23  12:14 PM
 
1395
27
بهمن
فرمت نگارش متن پایان نامه
واحد ثبت خبر : تحصیلات تکمیلی  1395/11/27  1:17 PM
 
1395
27
بهمن
(فرم شماره پنج) : فرم انجام دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد( دو نسخه)
واحد ثبت خبر : تحصیلات تکمیلی  1395/11/27  11:48 AM
 
1395
11
بهمن
(فرم شماره نه) : فرمت تنظیم ونگارش پایان نامه
واحد ثبت خبر : تحصیلات تکمیلی  1395/11/11  2:31 PM
 
1395
11
بهمن
(فرم شماره هفت) : تعهد عدم ارائه مقاله پایان نامه کارشناسی ارشد
واحد ثبت خبر : تحصیلات تکمیلی  1395/11/11  2:29 PM
 
1395
11
بهمن
(فرم شماره شش) : تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
واحد ثبت خبر : تحصیلات تکمیلی  1395/11/11  2:28 PM
 
1395
11
بهمن
(فرم شماره چهار) : فرم تایید تاریخ دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
واحد ثبت خبر : تحصیلات تکمیلی  1395/11/11  2:28 PM
 
1395
11
بهمن
(فرم شماره سه) : فرم اعلام آمادگی و احراز شرایط دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
واحد ثبت خبر : تحصیلات تکمیلی  1395/11/11  2:27 PM
 
12
Rss