1395
2
اسفند
معافيت تحصيلي
 1395/12/02  2:29 PM
 
1395
2
اسفند
ضوابط و مقررات وظیفه عمومی ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته
واحد ثبت خبر : نظام وظیفه  1395/12/02  2:26 PM
 
1395
2
اسفند
ضوابط و مقررات وظيفه عمومي ويژه داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396
واحد ثبت خبر : نظام وظیفه  1395/12/02  2:25 PM
 
1395
2
اسفند
ضوابط و مقررات وظیفه عمومی برای شرکت در آزمون سراسری سال 1395
واحد ثبت خبر : نظام وظیفه  1395/12/02  2:24 PM
 
1395
2
اسفند
فرایند اخذ معافیت تحصیلی دانشجویان // فرایند بازگشت به تحصیل مشمولان انصرافی از دانشگاهها
واحد ثبت خبر : نظام وظیفه  1395/12/02  2:22 PM
 
Rss