1396
17
دی

دانشجویان ذیل جهت مشخص نمودن وضعیت نظام وظیفه خود حداکثر تا 1396/10/20 به واحد نظام وظیفه مراجعه نمایند.  در غیر این صورت انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 آنان حذف و از شرکت در جلسات امتحانی پایان ترم 9601 محروم می­گردند.

واحد ثبت خبر : واحد نظام وظیفه  1396/10/17  9:38 AM
 
1395
15
اسفند
دانشجویان ذیل جهت مشخص نمودن وضعیت نظام وظیفه خود حداکثر تا 25/12/1395 به واحد نظام وظیفه مراجعه نمایند.  در غیر این صورت انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 آنان حذف خواهد شد.
واحد ثبت خبر : نظام وظیفه  1395/12/15  12:41 PM
 
1395
8
دی

دانشجویان ذیل جهت مشخص نمودن وضعیت نظام وظیفه خود حداکثر تا 11/10/1395 به واحد نظام وظیفه مراجعه نمایند.  در غیر این صورت از شرکت در جلسات امتحانی پایان ترم محروم می گردند.

واحد ثبت خبر : واحد نظام وظیفه  1395/10/08  1:29 PM
 
1394
25
آبان
دانشجویان ذیل جهت دریافت فرم درخواست سنوات تحصیلی ارفاقی هر چه سریعتر به واحد نظام وظیفه مراجعه نمایند.
 1394/08/25  11:33 AM
 
1394
25
آبان
دانشجویان ذیل جهت دریافت فرم درخواست سنوات تحصیلی ارفاقی هر چه سریعتر به واحد نظام وظیفه مراجعه نمایند.
 1394/08/25  11:33 AM
 
1394
17
آبان
دانشجویان ذیل جهت مشخص نمودن وضعیت نظام وظیفه خود هر چه سریعتر به واحد نظام وظیفه مراجعه نمایند.
 1394/08/17  10:16 AM
 
1391
1
شهریور
قابل توجه دانشجویان کاردانی پیوسته وناپیوسته متولد نیمه اول سال 1373
 1391/06/01  2:40 PM
 
1391
17
مرداد
دانشجویانی که معافیت تحصیلی آنها صادر نشده است هر چه سریعتر به اداره نظام وظیفه مراجعه نمایند.
واحد ثبت خبر : اداره نظام وظیفه  1391/05/17  4:12 PM
 
Rss