1397
20
آبان
ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویان (وام شهریه) : دانشجويان متقاضي وام شهريه مي توانند از تاريخ 97/08/21الی 97/08/28جهت ثبت نام اقدام نمایند.....
واحد ثبت خبر : امور مالی  1397/08/20  1:19 PM
 
1397
1
اردیبهشت
ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویان (وام شهریه) : دانشجويان متقاضي وام شهريه مي توانند از تاريخ 97/02/01الی 97/02/08جهت ثبت نام اقدام نمایند.....
واحد ثبت خبر : امور مالی  1397/02/01  8:56 AM
 
1396
30
مهر
ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویان (وام شهریه) : دانشجويان متقاضي وام شهريه مي توانند از تاريخ 96/08/01الی 96/08/10جهت ثبت نام اقدام نمایند.....
واحد ثبت خبر : امور مالی  1396/07/30  2:49 PM
 
1395
30
بهمن
ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویان (وام شهریه) : دانشجويان متقاضي وام شهريه مي توانند از تاريخ 95/11/30الی 95/12/10جهت ثبت نام اقدام نمایند.....
 1395/11/30  10:54 AM
 
1395
17
آبان
ثبت نام وام صندوق رفاه دانشجویان (وام شهریه) : دانشجويان متقاضي وام شهريه مي توانند از تاريخ 95/08/17 الی 95/08/19 جهت ثبت نام اقدام نمایند.....
واحد ثبت خبر : امور مالی  1395/08/17  9:23 AM
 
1395
8
تیر
ثبت نام وام‌های دانشجویی از اول تیرماه  سال 1395 بمدت دو ماه....
واحد ثبت خبر : امور مالی  1395/04/08  11:25 AM
 
Rss