مبلغ وام شهریه:

1-دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر .000.000 9ریال در سه نوبت و هر نوبت حداکثر .3000.000ریال.

2- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته حداکثر.000.000 18ریال در شش نوبت و هر نوبت حداکثر.000.000 3ریال.

3- دانشجویان دوره کارشناسی ارشدناپیوسته حداکثر.30000.000ریال درسه نوبت و هر نوبت حداکثر000.000 10ریال.

تبصره: مبلغ وام دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پیوسته و دکتراي حرفه اي که طبق مصوبه شوراي عالی برنامه ریزي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري دوره آنان ده نیمسال تحصیلی می باشد حداکثر.000.000 45ریال در ده نوبت و هر نوبت حداکثر4.500.000ريال می باشد.

4- دانشجویان دوره دکتراي تخصصی حداکثر.000.000 60ریال در چهار نوبت و هر نوبت حداکثر.000.000 15ریال.

تبصره 1- میزان وام شهریه از سقف شهریه مصوب مؤسسه آموزش عالی تجاوز نخواهد کرد.

تبصره 2- وام به حسابی که مؤسسه اعلام مینماید بابت تأمین بخشی از شهریه دانشجو واریز میگردد. دانشجویان موظف به سپردن وکالت کتبی به صندوق به منظور واریز وام شهریه آنان به حساب مؤسسه هستند.