شرایط بازپرداخت وام :

1- دانشجویان بهره مند از وام از طریق دفترچه اقساط، وام دریافتی را بازپرداخت مینمایند.

2- شروع اقساط براي دانش آموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را به پایان رسانده یا معاف گردیده اند، 9 ماه و مشمولین خدمت نظام وظیفه 9 ماه پس از پایان خدمت از تاریخ فراغت از تحصیل میباشد. 

3- مبلغ اقساط ماهانه معادل 2% کل بدهی دانش آموختگان میباشد. 

4- بازپرداخت اقساط به حساب درآمد اختصاصی صندوق رفاه دانشجویان واریز می شود. 

5- مؤسسه موظف است پس از صدور دفترچه اقساط دانش آموختگان نسبت به ارائه گواهی موقت اقدام نمایند.

6- بهره مندان از مزایاي صندوق رفاه دانشجویان چنانچه در داخل کشور و یا با استفاده از بورس تحصیلی قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور در مقاطع بالاتر را داشته باشند درصورتی که پس از فراغت از تحصیل در مقطع قبلی، نسبت به بازپرداخت قسمتی از دیون خود طبق مقررات اقدام نموده باشند، میتوانند با سپردن تعهد، بازپرداخت بقیه بدهی خود را به بعد از اتمام مقطع تحصیلی جدید موکول نمایند.

7- مؤسسه موظف است تا تسویه حساب کامل دانش آموختگان بهره مند از وام صندوق رفاه دانشجویان، از تحویل دانشنامه تحصیلی خودداري نماید.