1- فرم تسویه حساب

2-تائیدیه پیش دانشگاهی(مراجعه به نزدیکترین ناحیه پستی درسراسر کشور و تقاضای ارسال تائیدیه پیش دانشگاهی به دانشگاه) و ریزنمرات تایید شده دوره پیش دانشگاهی (مختص دانشجویان کاردانی  و  کارشناسی پیوسته)

3-تائیدیه مدرک کاردانی و ریزنمرات تایید شده دوره کاردانی (مختص دانشجویان کارشناسی ناپیوسته)

   تائیدیه مدرک کارشناسی و ریزنمرات تایید شده دوره کارشناسی (مختص دانشجویان کارشناسی ارشد)

   تائیدیه مدرک کاردانی و کارشناسی و ریزنمرات تایید شده دوره کاردانی و کارشناسی (مختص دانشجویان کارشناسی ارشد که کارشناسی آنها ناپیوسته بوده)

4-مشخص بودن وضعیت نظام وظیفه (برای آقایان)

5-  دفترچه اقساط صندوق رفاه که از امور مالی دریافت شد (مختص دانشجویانی که از تسهیلات صندوق رفاه استفاده کرده اند)

 

توجه :گواهینامه موقت و ریز نمرات فقط به خود شخص  تحویل می گردد . (قبل از مراجعه جهت دریافت گواهینامه موقت ، از کامل بودن پرونده تحصیلی خود اطمینان یابید.)